top of page

Podwyżka 2024 - pierwsza ustawa przyjęta

20% PODWYŻKA PODSTAWY UPOSAŻENIA

W sejmie posłowie obradują nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z Art. 9. ust. 1. pkt. 2 kwoty bazowe, lit:

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,


Co oznacza wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania – patrz tabela niebieska.

 

WALORYZACJA od 1 marca 2024 r.


Jednocześnie posłowie przyjęli w dniu 21 grudnia 2023 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w której zgodnie z art. 19 zapisano, że waloryzacja uposażenia funkcjonariuszy Policji będzie z dniem 1 marca 2024 r. Analogicznie jak w 2023 roku wypłata podwyżki za miesiące styczeń i luty nastąpi w równiej kwocie w miesiącach marzec-grudzień 2024.

Podstawa wysokości podwyżki obliczona jest w zielonej tabeli, natomiast kwoty wypłacane od 1 marca tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty obliczona jest w żółtej tabeli.

Co ważne do wysokość wysługi lat, dodatku „15+” obliczona zostanie na podstawie kwot z zielonej tabeli.Podane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku zmian w przepisach ustaw.


Wyciąg z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024:

Art. 19.

1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z … poz. …).

5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.

6. Przepis ust. 3 stosuje się także do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przeniesionych albo przyjętych do służby od dnia 1 stycznia 2024 r. a przed dniem 1 marca 2024 r.

 

WYJAŚNIENIE 12,3% > 20% ?

Niestety w przestrzeni publicznej wśród funkcjonariuszy panuje przekonanie, że poprzedni rząd przygotował podwyżkę w wysokości 12,3% co miała dawać minimum 900 zł brutto podwyżki. W piśmie z dnia 11 września Maciej Wąsik ówczesny Sekretarz Stanu MSWiA napisał jasno że

"Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6% oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7%, tj. do 12,3% w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej."

Co wynika zatem z powyższego?

Kwota bazowa miała zostać podniesiona o 6,6%.

Pozostała część podwyżki tj. 5,7% miała zostać uwzględniona w zwiększeniu mnożników grup w rozporządzeniu o grupach zaszeregowania.

Podwyżka 902 zł wraz z "trzynastką" - wynosiła ŚREDNIO NA ETAT - czyli "ja jem kapustę, szef je schabowego średnio jemy bigos."

Przy założeniu zwiększenia kwoty bazowej o 6,6% o tyle samo wzrosłyby inne świadczenia powiązane z kwotą bazową czyli np. dodatek "15+".


Zaproponowane podwyżki traktujemy jako pierwszy krok dobrej woli naprawy sytuacji funkcjonariuszy i pracowników Policji przez Rządu.

Nie mniej do naprawy jest o wiele więcej i liczymy, że nowy Rząd wsłucha się w głos przedstawicieli policyjnych "dołów".
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page