top of page

Zasiłek Statutowy

Na podstawie uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność nr 8/2013, Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego w dniu 26.09.2022 r. podjęła uchwałę ws. minimalnych wysokości zasiłków statutowych i zapomóg dla członków związku.

Zasiłki dla członków naszej organizacji związkowej:

- 300 zł - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (także dziecko martwo urodzone),

- 200 zł - zasiłek z tytułu adopcji dziecka,

- 300 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka Związku,

- 200 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny /małżonka, dziecka, rodziców/,

Do wniosku należy dołączyć kopię odpowiedniego aktu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Zapomogi dla członków naszej organizacji związkowej: 

- 150 zł - zapomoga z tytułu długotrwałej choroby trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni,

Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego.

- 500 zł - zapomoga z tytułu poniesionych strat w wyniku zdarzenia drogowego w służbie,

Wymogi jakie należy spełnić aby otrzymać zapomogę.

- 500 - 1500 zł - zapomoga z tytułu osiągnięć sportowych:

  1. w ogólnopolskich zawodach sportowych w konkurencji indywidualnej zajął miejsce od piątego do pierwszego,

  2. w ogólnopolskich zawodach sportowych w konkurencji drużynowej zajął miejsce od trzeciego do pierwszego,

Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, zaświadczenie lub oświadczenie o zajęciu ww. miejsca miejsca.

Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku.

bottom of page