top of page

Informacja z posiedzenia Prezydium Rady KrajowejW dniu 15 września 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność".

W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące organizacji oraz plany na najbliższą przyszłość. Najbliższe dwa miesiące stoją pod znakiem wyborów zarówno parlamentarnych jak i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.


Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” zajęła się przedstawioną propozycją Komendanta Głównego Policji w sprawie kryteriów przyznawania policjantom i pracownikom specjalnych dodatków motywacyjnych. W trakcie prac nad projektem kryteriów opracowanym przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność” przesłało negatywną opinię zaznaczając, że głównym kryterium powinno być pozostawanie w stosunku pracy / służby w Policji. Nie mniej w wyniku prac w ramach kompromisu Komendant Główny Policji w zaakceptowanej notatce służbowej z dnia 12 września 2023 r. uwzględnił część proponowanych uwag. Całość przedstawionych kryteriów została zaopiniowana pozytywnie.


Po raz pierwszy udało się przekonać stronę służbową do odstąpienia od pomijania w wypłacie dodatkowych środków osób wobec których wszczęto postępowania dyscyplinarne. Policyjna Solidarność od samego początku stoi na stanowisku, że zasada domniemania niewinności powinna być stosowana we wszystkich postępowaniach. Kolejnym kompromisem jaki uzyskano jest fakt, że specjalny dodatek motywacyjny zostanie wypłacony osobom, których zwolnienia lekarskie trwają powyżej 90 dni i mają związek z wypadkiem w służbie.


Należy w tym miejscu nadmienić, że środki w ramach specjalnego dodatku motywacyjnego są wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Rządem RP a NSZZ „Solidarność”. Pomimo, że porozumienie było szeroko krytykowane przez pozostałe organizacje związkowe w chwili jego ogłoszenia, to należy pamiętać, że są to dodatkowe środki na rok 2023, ponieważ Policyjna Solidarność nie zaakceptowała waloryzacji płac na poziomie 7,8%!!!


Poniżej przedstawiamy kryteria
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page