top of page

W więc PROTEST !!!W dniu 30 września 2022 r. Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w związku ze skierowaniem do Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP projektu ustawy budżetowej na rok 2023 druk nr 2653 oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk nr 2654 przez Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, po ich analizie podjęła uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej.

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” po analizie ustawy budżetowej zapisana kwota bazowa 1 740,64 w art. 9 ust 1 pkt 2 lit d, jest przez stronę związkową nie do przyjęcia a zaproponowana jej wysokość określona na 7,8% skandaliczna w stosunku do podanej przez GUS wysokości inflacji za wrzesień na poziomie 17,1% oraz przewidzianemu wzrostowi wynagrodzenia minimalnego w sektorze prywatnym w wysokości 16%. Natomiast po analizie art. 38 ust. 1 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, wprowadzone rozwiązanie jest próbą wymuszenia określonego zachowania przez funkcjonariuszy, którzy osiągnęli prawo do zaopatrzenia emerytalnego, czyli pozostaniu w służbie. Zaproponowane rozwiązanie w ust. 4 mające wyrównać wynagrodzenie funkcjonariuszom pozostającym w służbie po 1 marca 2023 r. w ocenie strony związkowej ma po raz kolejny podzielić środowisko funkcjonariuszy na „starych” i „młodych”.

W związku z powyższym w celu przywrócenia atrakcyjności zawodu Policjanta i pracy w Policji przez wykwalifikowanych i najlepszych obywateli naszego Państwa Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w ramach ogłoszonego protestu postuluje i żąda od strony Rządowej wprowadzenia następujących postulatów w życie:

1. Waloryzacja kwoty bazowej w ustawie budżetowej na rok 2023 na poziomie 20%.

2. Waloryzacja przewidziana w 2023 roku ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

3. Wypłatę jednorazowego dodatku inflacyjnego dla każdego funkcjonariusza i dla każdego pracownika Policji w jednakowej kwocie 5 000 zł netto bez jakichkolwiek warunków, do końca listopada 2022 roku.

4. Wypłatę zaległych świadczeń socjalnych z bieżącego roku do końca października 2022.

5. Podniesienie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy i zrównanie ich ze świadczeniami żołnierzy.

6. Podniesienie Policjantom pełniącym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny, dziennego świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie do kwoty 25 zł.

7. Podniesienie mnożników podstawy uposażenia funkcjonariuszy i członków Korpusu Służby Cywilnej o 200%.

8. Zmianę obecnego i wprowadzenia nowego świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy po 5, 10, 15, 20, 25 roku służby, wliczającego się do emerytury.

9. Przywrócenia prawa do zachowania 100% uposażenia za czas niezdolności do służby na podstawie zwolnienia lekarskiego.

10. Przywrócenia uzyskania prawa do zaopatrzenia emerytalnego po 15 latach służby.


Szczegóły w materiałach:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page