top of page

Spotkanie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 9.12.2021 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka z delegacją Organizacji Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji z Województw Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego, której przewodniczył Jerzy Wielgus - Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność".W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:


1. Kryteria Specjalnego Dodatku Motywacyjnego

Kryteria sposobu podziału środków w ramach Specjalnego Dodatku Motywacyjnego (SDM), zostały przygotowane na polecenie Komendanta Głównego Policji, a następnie przesłane Komendantom Wojewódzkim celem wykorzystania do przygotowania kryteriów w województwach. Pan Komendant Główny Policji poinformował, że każdy Komendant miał dowolność przy tworzeniu kryteriów nie mniej wspominał, że Policja jest instytucja hierarchiczną. Ponadto poinformowano przedstawicieli naszego związku, że przygotowana Notatka Służbowa zawierająca kryteria sposobu podziału środków w Komendzie Głównej Policji została POZYTYWNIE ZAOPINIOWANA przez związki zawodowe: NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji. W związku z uzyskaniem pozytywnych opinii Komendanci nie musieli brać pod uwagę pisma Ministra Finansów, w którym zalecał uzyskanie zgody zakładowych organizacji związkowych na sposób wydatkowania środków finansowych w ramach SDM.


2. Pozostałe środki funduszu motywacyjnego

Środki w ramach specjalnego funduszu motywacyjnego na Specjalne Dodatki Motywacyjne zostały wydatkowane w dniu 6 grudnia 2021 r. Pozostała cześć kwoty, która została – oszczędności w ramach wakatów – zostanie rozdysponowana do końca roku pomiędzy Funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy.


3. Nieobecność we wrześniu 2021 r.

Przedstawicielom Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” została przedstawiona informacja, że funkcjonariusze, którym nie przyznano Specjalnego Dodatku Służbowego nie otrzymali go w większości z uwagi na jakąkolwiek nieobecność w służbie we wrześniu 2021 r. określoną jako „Bunt” wobec sposobu zarządzania Policji. Ponadto „bunt” był w czasie, gdy toczyły się prace nad projektem ustawy modernizacyjnej i negocjacje „strony społecznej” z MSWiA w sprawie podwyżek. Według przekazanej informacji, udział w "buncie" miało wziąć około 19 000 funkcjonariuszy i to głównie oni zostali pomięci w przyznaniu SDM z uwagi na podjęcie za nich czynności służbowych przez ich kolegów i przełożonych.


4. Karpiówka

Pomimo sugestii, aby zmniejszyć niezadowolenie i podnieść morale wśród funkcjonariuszy głównie liniowych i pracowników cywilnych, którzy zostali pominięci w ramach SDM, aby otrzymali na święta jakiekolwiek dodatki, stwierdzono, że nie ma pieniędzy na nagrody i dodatki dla zbuntowanych funkcjonariuszy, a ponadto nie ma w tym roku funduszu nagrodowego więc nie przewiduje się nagród czy premii na święta.


5. Awanse w grupach zaszeregowania

Poruszono temat przygotowanego rozporządzenia dotyczącego awansu w ramach grup zaszeregowania zgodnie z porozumieniem z września 2021 r. zawartego pomiędzy stroną społeczną a MSWiA. Komendant Główny Policji poinformował, że głównym celem przygotowanego przez Biuro Kadr, Szkoleń i Obsługi Prawnej KGP jest wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2022 r. awansów w grupach zaszeregowania od 2 do 4 przez wszystkich funkcjonariuszy, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. byli mianowani na poszczególne grupy oraz z 5 na 6 grupę po 25% stanu co rok. Zwrócono uwagę na brak grupy 4 zaszeregowania w pionach prewencji i pionach kryminalnych. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w ramach 3 grupy zaszeregowania Referent powstałaby podgrupa Referent na 3 grupie zaszeregowania z mnożnikiem 3 grupy i Referent na 4 grupie zaszeregowania z mnożnikiem 4 grupy bez uwolnienia możliwości awansu przez sierżantów sztabowych na pierwszy stopień w korpusie aspirantów. Z uwagi na przekazane informację przez Ministra SWiA podczas konferencji po podpisaniu porozumienia i nadzieje z tym związane przez wielu funkcjonariuszy na możliwość dalszych awansów w stopniach Komendant Główny Policji po sugestii stworzenia 4 grupy zaszeregowania Starszego Referenta wraz z możliwością awansu do stopnia starszego aspiranta (analogicznie do dowódcy plutonu w strukturach OPP) poinformował, że prace nad rozporządzeni m trwają i są możliwe jego korekty.


6. Kursy podoficerskie i aspiranckie

Kursy szkoleniowe w ramach awansu na podoficerów i aspirantów, będą opracowywane w 2022 r. Główny założeniem kursów jest podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy, którzy otrzymają prawo awansu na grupie zaszeregowania po kolejnych 4 latach służby na danym stanowisko zgodnie przygotowywanym rozporządzeniem opisanym w pkt. 5.


7. 5200 nowych etatów

Komendant Główny Policji poinformował, że w ramach ustawy modernizacyjnej planuje się co roczny wzrost etatów w Policji na poziomie 1300 co roku. Etaty te mają zostać przeznaczone na zwiększenie patroli prewencji na „ulicy” w miastach i wsiach. Planowane jest zabezpieczenie 8 etatów przy tworzeniu nowych posterunków. W przypadku niewystarczającej liczby etatów w już istniejących Posterunkach decyzję o przesunięciu etatów mają podejmować Komendanci Powiatowi / Miejscy w ramach posiadanego stanu etatowego w porozumieniu z Komendantami Wojewódzkimi. Duża cześć nowych etatów ma być przeznaczona na wzmocnienie istniejących Oddziałów Prewencji Policji lub tworzenie nowych Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji stacjonujących poza miastami wojewódzkimi.


Na zakończenie spotkania jego uczestnicy stwierdzili, że nie zgadzają się we wszystkich kwestiach co podsumowano, że zarówno Komendant Główny Policji jak i NSZZ „Solidarność” w Policji są potrzebni.


Na zdjęciu od lewej:

dr Krzysztof Potaczek - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Woj. Opolskiego

Mirosław Soboń - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Reg. Śląsko-Dąbrowskiego

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji

Krzysztof Sadowski - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F Policji Woj. Kujawsko-Pomorskiego

dr Tomasz Szankin - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

Jacek Łukasik - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Woj. Małopolskiego


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page