top of page

Kryteria Specjalnego Dodatku MotywacyjnegoPoniżej przedstawiamy informację dotyczące przyznawania Specjalnego Dodatku Motywacyjnego obowiązujące w Garnizonie Małopolskim.


Średnia wysokość specjalnego dodatku motywacyjnego w Garnizonie Małopolskim wynosi 3917 zł brutto na policjanta/pracownika.


Listy pracowników/policjantów mają zostać przekazane do KWP w Krakowie do dnia 29 listopada 2021 r.


Wypłata specjalnych dodatków motywacyjnych ma nastąpić do 6 grudnia 2021 r.


Minimalna wysokość specjalnego dodatku motywacyjnego wynosi:

Dla Policjantów 3000 zł brutto.

Dla Pracowników 2000 zł brutto.


Specjalny dodatek motywacyjny przyznawany jest osobom, które służyły/pracowały co najmniej 9 miesięcy w strukturach Policji.


I. Kryteria Funkcjonariuszy i Pracowników którzy powinny otrzymać specjalny dodatek motywacyjny:

 1. Za duże zaangażowanie w służbę/pracę.

 2. Efektywną realizację zadań.

 3. Wysoką jakość wykonywanej służby/pracy


II. Kryteria dla Funkcjonariuszy, którzy nie powinni otrzymać specjalnego dodatku motywacyjnego:

 1. Podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, o których mowa w art. 38 ust. 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt. 2 albo ust. 2 pkt. 1 ustawy o Policji – jeżeli nie upłyną okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii służbowej.

 2. Przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – jeżeli postępowanie to nie zostało prawomocnie zakończone.

 3. Ukaranemu kara dyscyplinarną – jeżeli nie nastąpiło jej zatarcie.

 4. Skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – jeżeli nie upłyną okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

 5. Którego łączny wymiar nieobecności w służbie w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego, wynosi co najmniej 90 dni z wyłączeniem korzystania z urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego wykorzystania czasu wolnego udzielonego w zamian za czas służby przekraczającym normę (bądź dni wolnych udzielonych w zamian za służbę w dniu wolnym od służby), a także okresu nieobecności w służbie z tytułu zdarzenia związanego z wykonywaniem zadań służbowych (w tym wypadku, choroby).


III. Kryteria dla Pracowników, którzy nie powinni otrzymać specjalnego dodatku motywacyjnego:

 1. Pracownikowi korpusu służby cywilnej, który uzyskał negatywną pierwszą ocenę w służbie cywilnej, o której mowa w art. 37 ustawy, pracownikowi korpusu służby cywilnej albo urzędnikowi służby cywilnej, który uzyskał negatywną ocenę okresową, o której mowa w art. 81 ustawy o służbie cywilnej podczas ostatniego przeprowadzenia tej oceny – jeżeli nie upłyną okres 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną negatywną.

 2. Przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – jeżeli postępowanie to nie zostało prawomocnie zakończone.

 3. Ukaranemu karą dyscyplinarną albo porządkową albo upomnieniem za piśmie za naruszenie mniejszej wagi – jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary .

 4. Skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – jeżeli nie upłyną okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

 5. Którego łączny wymiar nieobecności w służbie w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego, wynosi co najmniej 90 dni z wyłączeniem korzystania z urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego wykorzystania czasu wolnego udzielonego w zamian za czas służby przekraczającym normę (bądź dni wolnych udzielonych w zamian za służbę w dniu wolnym od służby), a także okresu nieobecności w służbie z tytułu zdarzenia związanego z wykonywaniem zadań służbowych (w tym wypadku, choroby).

WAŻNE:

Do okresu 90 dni wlicza się korzystanie z:

 1. Urlopu bezpłatnego.

 2. Urlopu wychowawczego.

 3. Urlopu macierzyńskiego.

 4. Urlopu ojcowskiego.

 5. Urlopu rodzicielskiego.

 6. Urlopu na warunkach macierzyńskiego.

 7. Przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych za które nie należy się prawo do zachowania uposażenia/wyposażenia.

 8. Zawieszonego w czynnościach służbowych.

 9. Tymczasowo aresztowanego.

 10. Zwolnienia lekarskiego.

 11. Przebywania na kwarantannie lub izolacji.

Okres obliczeniowy 1 grudnia 2020 r. - 30 listopad 2021 r.


Wnioski sporządzają Naczelnicy Wydziałów (kierownicy komórek równorzędnych, koordynatorzy Zespołów), w przypadku jednostek organizacyjnych właściwy Komendant, Dowódca.

Wnioski sporządzane są odrębnie dla policjantów, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Zatwierdzone wnioski stanowią:

 1. Podstawę do wypłaty Specjalnego Dodatku Motywacyjnego dla pracownika,

 2. Podstawę wydania rozkazu personalnego dla funkcjonariusza.


Naczelnicy Wydziałów (kierownicy komórek równorzędnych, koordynatorzy Zespołów) osoby upoważnione przez kierowników jednostek organizacyjnych, informują policjantów/pracowników o przyznaniu specjalnego dodatku motywacyjnego.


Na podstawie posiadanych informacji, możemy przekazać, że nie było polecenia aby wykluczać z przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego osób, które były na krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim lub opiece we wrześniu 2021 r.


---

Opracowano na podstawie informacji i dokumentów z KGP, KWP w Krakowie.

bottom of page